Verdiepingscursus procedures Omgevingswet voor toezichthouders, handhavers en juristen toezicht en handhaving.

Academie voor Openbaar bestuur.

Deze module is toegespitst op de doelgroep toezichthouders en handhavers inclusief de juristen toezicht en handhaving. Voor deze doelgroep zullen we ingaan op de concrete veranderingen die plaatsvinden op het gebied van de rollen, taken en verantwoordelijkheden die de verschillende betrokkenen van gemeente, omgevingsdienst, provincie, waterschap, veiligheidsregio en GGD-en hebben binnen de gewijzigde wetgeving. Ook is aandacht voor de verschillende regeltypes van het omgevingsplan en de gevolgen hiervan voor toezicht en handhaving. De omzetting van een vergunningplicht in een rechtstreeks werkende regel heeft consequenties in de verhouding tussen vergunningverlening en toezicht & handhaving zoals ook het werken met open in plaats van gesloten normen in de regels van het omgevingsplan. Wij zoomen in op de betekenis van specifieke zorgplichten binnen de rijksregelgeving en de lokale regelgeving en de handhavingsmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid van de dubbele handhavingsbevoegdheid (gemeente én provincie). Ook de veranderde terminologie vanuit de nieuwe wetgeving en de gevolgen voor de organisatie i.c. de medewerker worden besproken.

In een dagdeel wordt ingegaan op:
• Bevoegd gezag;
• Adviseur (met instemming);
• Enkelvoudige en meervoudige aanvraag;

Inwerkingtreding;
• Rechtsbescherming;
• Magneetactiviteit;
• Overgangsrecht vergunningen en meldingen;
• Regeltypes: van zorgplicht tot vergunningplicht met de organisatorische consequenties van de keuzes;
• De diverse handhavingsbevoegdheden, waaronder de dubbele bevoegdheid tot handhaving.

Werkvormen:
Met betrekking tot de werkvorm wordt gedurende de lesstof steeds een aantal ‘opzoekvragen’ gesteld, zodat de cursisten inzicht krijgen in de voor het desbetreffende onderdeel relevante wet- en regelgeving maar ook de rol van de raad in relatie tot het college (advies (met instemming)). Voor de opzoekvragen gaan de cursisten steeds uiteen in werkgroepjes om gezamenlijk het betreffende antwoord te zoeken. Plenair zullen dan de antwoorden worden teruggekoppeld en zo nodig besproken. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de rol van toezicht en handhaving in de beleidscyclus. Toezicht en handhaving gaan een belangrijke rol spelen in het kader van de beleidscyclus. Zij staan aan de start van de beleidscyclus als de constatering is dat ‘in het veld’ een regel uit het omgevingsplan niet blijkt te werken. Toezicht & handhaving niet (meer) het sluitstuk, maar de sluitsteen van de beleidscyclus!

Kosten

Aan deze training zijn kosten verbonden. Voor meer informatie stuur een mail aan ZA@ZeeuwseGemeenten.nl

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht