Verdiepingscursus instrumenten beleidscyclus Omgevingswet voor beleidsmedewerkers

Academie voor openbaar bestuur

De Omgevingswet kent zes instrumenten: de omgevingsvisie, het programma, de regels van de decentrale overheden, waaronder het omgevingsplan, de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), de omgevingsvergunning en het projectbesluit.
Wat betreft het projectbesluit: het is een instrument van rijk, provincie en waterschap en niet van de gemeente met de kanttekening dat de werkwijze samenhangende met het projectbesluit wel door de gemeente kan worden gehanteerd. Kenmerkend voor deze instrumenten is de samenhang ervan tegen de achtergrond van de beleidscyclus. De omgevingsvisie vindt enerzijds een vertaling in het omgevingsplan als het gaat om de juridische aspecten van de visie, en anderzijds in het programma als het gaat om de uitvoeringsgerichte maatregelen van de omgevingsvisie. Bij de opstelling van het omgevingsplan moet rekening gehouden worden met de eventuele instructieregels afkomstig van het rijk (Besluit kwaliteit leefomgeving) en/of de omgevingsverordening van de provincie. En dat allemaal bij elkaar moet getuigen van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties als het nieuwe centrale criterium van het omgevingsplan.
Op zijn beurt is het omgevingsplan het juridisch toetsingskader voor de vergunningverlening en eventueel ook het programma als het programma het karakter heeft van een programmatische aanpak.

In een cursus van twee dagdelen wordt ingegaan op:
• De ‘was-wordt-tabel’: overeenkomsten en verschillen tussen de instrumenten van
de gemeente nu en de instrumenten onder de Omgevingswet;

0 De instrumenten van de gemeente individueel én in hun onderlinge samenhang van de beleidscyclus (horizontale doorwerking);
• De verticale doorwerking van rijk en provincie op de gemeentelijke instrumenten aan de hand van de instructieregels of instructies toegespitst op het omgevingsplan;
• De beleidscyclus op een andere wijze beschouwd: beleid – vergunningverlening – toezicht en handhaving als drie zijden van dezelfde medaille; de omgevings(planregel)tafel;
• De omgevings(planregel)tafel met strategisch omgevingsmanagement (dilemmalogica) als werkwijze om keuzes te maken uit tegengestelde belangen;
• De beleidscyclus en de cultuuromslag/organisatie-ontwikkeling: van beleid naar opgave als startpunt van het planproces met de medewerkers in de rol van empathisch adviseur en
• De gemeentelijke instrumenten en participatie als resultaatsverplichting.

Werkvorm:
Naast de inhoudelijke kennisoverdracht zullen wij met twee interactieve onderdelen de beleidsmedewerkers meenemen in de diversiteit van mogelijke beleidskeuzes, de doorwerking daarvan naar de lagere overheden, de wijze waarop en de mate waarin overheden vorm willen geven aan de participatie en de rol en taak die dat van de medewerkers vraagt. Wij doen dat aan de hand van het verhuisspel ‘ik ga verhuizen en ik neem ja/nee mee’ en het ‘X en Y-spel’. Het verhuisspel illustreert de keuzes die de gemeente hebben wat betreft de regels van de fysieke leefomgeving: is (en blijft) deze regel een verantwoordelijkheid van de gemeente, en bij ja op welke wijze dan (van zorgplicht tot en met vergunningverlening)? Het ´X en Y-spel’ laat het belang zien van de wijze waarop de keten van de fysieke leefomgeving door samenwerking tot een beter resultaat kunnen komen dan bij het strikt vanuit de eigen standpunten opereren: van toetser naar adviseur met als motto ‘alleen gaat het sneller, samen kom je verder’. Aan de hand van een casus wordt tenslotte verduidelijkt op welke wijze het samenspel tussen de (technische) rijks- en provinciale regels én de (ruimtelijke) omgevingsplanregels in de Omgevingswet is georganiseerd.

 

Kosten

Aan deze training zijn kosten verbonden. Voor meer informatie stuur een mail aan ZA@ZeeuwseGemeenten.nl

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze training.

Terug naar het overzicht