Verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen BRIKS

Academie voor openbaar bestuur

In de verdiepingscursus voor vergunningverleners en juristen BRIKS (c.q. bouwen en gebruik) gaan wij in op de gevolgen die de nieuwe wet- en regelgeving voor dit specifieke taakveld heeft ten opzichte van de huidige taken binnen de geldende wet- en regelgeving. Te denken is dan aan het onderscheid tussen de ruimtelijke en technische omgevingsvergunning activiteit bouwen en de gevolgen van de bruidsschat voor dit taakveld. Ook wordt nader aandacht geschonken aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) en de gevolgen daarvan voor de vergunningverlener en juristen.

In twee dagdelen wordt ingegaan op:
In twee dagdelen wordt ingegaan op:
• De inhoudelijke toetsingskaders van de omgevingsplanactiviteit (inclusief de
buitenplanse) en de technische bouwactiviteit
• De systematiek van vergunningsvrije activiteiten

De systematiek van de meldingsplicht van de bouwtechnische activiteit voor
gevolgklasse 1
• De vergunningsplicht
o Het tijdelijke omgevingsplan
o De bruidsschat
o De voormalige bestemmingsplannen
▪ De afwijkingsbevoegdheden
▪ De wijzigingsbevoegdheden
o De betreffende autonome verordeningen
• De systematiek van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Werkvorm:

Inhoudelijke kennisoverdracht en een interactieve werkvorm. Deze bestaat uit een aantal ‘opzoekvragen’ waarmee enerzijds bewustwording van de opzet van de wetgeving (de knip in relatie tot de Wkb) wordt gecreëerd en anderzijds ook daadwerkelijk inhoudelijk aan de slag wordt gegaan met de inhoud van de wetteksten. Hiermee krijgt men nader, gedetailleerd inzicht in de gevolgen van de inhoudelijke veranderingen van de Omgevingswet ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving zoals de mogelijkheid om vergunningplichten in te ruilen voor een melding, of nog een stap verder voor rechtstreeks werkende regels (met in achtneming van het de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)).

Kosten

Aan deze training zijn kosten verbonden. Voor meer informatie stuur een mail aan ZA@ZeeuwseGemeenten.nl

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor deze training.

Terug naar het overzicht