Verdiepingscursus inhoud Omgevingswet voor vergunningverleners en juristen BRIKS

Academie voor openbaar bestuur

Het werkatelier voor vergunningverleners BRIKS (c.q. bouwen en gebruik) is een logisch vervolg op de eerder gevolgde modules en richt zich specifiek op de vergunningverleners BRIKS. De module bestaat uit twee praktische dagdelen waarbij de vergunningverlener aan de hand van casussen een goed beeld krijgt waar men vanaf 1 januari 2024 dagdagelijks mee te maken gaat krijgen. Leren door te doen! Het leerdoel sluit hierbij aan. Na het volgen van deze twee dagdelen is een vergunningverlener in staat om de regels en besluiten van de Omgevingswet toe te passen tijdens zijn/haar dagelijkse uitvoerende taken: beoordelen vergunningsvrij bouwen, meldingen- en vergunningsprocedures.
De casussen richten zich met name op allerlei dagelijkse praktische situaties en initiatieven. De nadruk ligt bij de casussen op de ‘need-to-know’ kennis en niet op de ‘nice-toknow’ randzaken. Tijdens de twee dagdelen komen alle stappen van het vergunningenproces, de melding en de vergunningsvrije activiteiten aan bod. Om bij de verschillende initiatieven te kunnen beoordelen of en zo ja wat van de gemeente wordt verwacht is het van belang om de initiatieven de herleiden naar de diverse activiteiten (met (mogelijke) effecten in de fysieke leefomgeving) waarop de Omgevingswet van toepassing is. Voor die betreffende activiteiten kan vervolgens worden beoordeeld of zij vergunningsvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn en wat de daarmee samenhangende gevolgen zijn zoals bijvoorbeeld de betrokkenheid van andere bestuursorganen: onder andere de provincie in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Ook zal beoordeeld worden wat de voor- en nadelen zijn van het indienen van opeenvolgende enkelvoudige aanvragen versus het tegelijkertijd indienen van verschillende activiteiten in een meervoudige aanvraag voor het realiseren van het initiatief;

Tijdens de ateliers worden de cursisten uitgedaagd om enerzijds een scherp onderscheid te maken in de verschillende activiteiten en de gevolgen daarvan en dit te doen door zelf in de wetgeving op zoek te gaan naar de van toepassing zijnde regels. En door zelf aan de slag te gaan zal ook de theoretische kennis praktisch worden ingebed.

De werkateliers bestaan in elk geval uit de volgende elementen:
• Analyseren van een initiatief aan de hand van de activiteiten fysieke leefomgeving
die onder de Omgevingswet vallen;
• Zijn deze activiteiten vergunningsvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig?;
• Zijn er nog samenhangende activiteiten met als voorbeeld wateractiviteiten;
• Welke indieningsvereisten gelden er naast de indieningsvereisten in de Omgevingsregeling (Or);
• Wie is voor de activiteiten het bevoegde gezag bij een enkel- of meervoudige aanvraag;
• Zijn er adviezen (met instemming) nodig van betrokken bestuursorganen of andere
adviseurs;
• Welke procedure moet gevolgd worden;
• Wanneer treedt de beschikking in werking;
• Welke rechtsbescherming geldt er;

Gezien de wijzigingen voortvloeiende uit de zogenaamde ‘knip’ voor de huidige bouwactiviteit (het opsplitsen van bouwen in een technisch én een ruimtelijk deel) onder de Omgevingswet in samenhang met de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb), zal aan dit onderwerp specifieke aandacht worden geschonken zodat de deelnemers de beoordelingssystematiek van deze activiteiten bouwen kunnen doorgronden.
Werkvorm: Inhoudelijke kennisoverdracht en een interactieve werkvorm. Voor de training zijn casussen ontwikkeld op basis waarvan men vanuit verschillende gegevenheden tot het beoogde resultaat moeten komen. Hiermee krijgt men inzicht in de gevolgen van de inhoudelijke veranderingen van de Omgevingswet ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving.

Kosten

Aan deze training zijn kosten verbonden. Voor meer informatie stuur een mail aan ZA@ZeeuwseGemeenten.nl

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht