Allereerst: dank dat u even tijd wilt vrijmaken voor dit interview. U zult de hoogopgelopen emoties uit Zeeland vast en zeker via de media meegekregen hebben. “Den Haag heeft iets goed te maken.” Heel Zeeland is benieuwd hoe zich dat concreet gaat vertalen. Er wordt dan ook goed meegekeken en –geluisterd met het proces rondom het compensatiepakket. Kortom: genoeg vragen die we graag aan u voorleggen.

Snapt  u de boosheid die hierover in Zeeland is ontstaan?

Ik snap die boosheid en in verschillende gesprekken is deze ook naar voren gekomen. Dit is een geschil tussen Zeeland en het kabinet. Dat is dus ook iets tussen deze partijen. Ik ben hier om samen met de Zeeuwen een ruimhartig compensatiepakket samen te stellen.

Wat is eigenlijk uw precieze opdracht?

Die is geformuleerd door de Zeeuwse stuurgroep bestaande uit de gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen samen met de minister van BZK. Mijn opdracht bestaat eigenlijk uit drie sporen. Het eerste spoor richt zich sec op het in beeld brengen van de schade en gederfde inkomsten. Dat is vooral technisch/financieel. De grootste uitdaging zit ‘m in sporen 2 en 3. Spoor 2  richt zich op het samenstellen van een compensatiepakket voor een structureel versterkend effect voor heel Zeeland met nadruk op Vlissingen. Ik vind het belangrijk dat het concrete maatregelen zijn die we op korte termijn zichtbaar kunnen realiseren. Het derde spoor gaat om het beeld van het vestigingsklimaat van Zeeland te versterken.

Heeft de corona-crisis nog invloed op uw advies?

Het corona-virus beïnvloedt vrijwel het hele dagelijks leven. Ook ik pas mijn programma aan, conform adviezen van de regering en het RIVM. Mijn opdracht is vooralsnog om eind mei mijn advies op te leveren. Ik wil daar ook zoveel mogelijk aan vasthouden, ook al kunnen de omstandigheden dat natuurlijk veranderen. Dit geeft de ruimte om het proces voor bestuurlijke besluitvorming af te ronden voor de start van het zomerreces. Het is belangrijk om nu snel een pakket samen te stellen.

Hebt u al ideeën hoe de schade gecompenseerd kan worden?

Ik zie allerlei ideeën in Zeeland ontstaan. De thema’s die ik tot nu toe heb gehoord gaan bv. over bereikbaarheid, versterking van het onderwijs en onderzoek en energie/klimaat. Daar zie ik ook wel aanknopingspunten voor een structurele aanpak. Ik ben mijn opdracht nog maar net gestart. Ik luister nu vooral naar ideeën die in Zeeland leven. Dat doe ik door met veel mensen te spreken. Zo haal ik het net op. En die gesprekken die zijn nog niet afgerond. Daarnaast lees ik heel veel stukken om een beeld te krijgen van de sociaal economische structuur in Zeeland en Vlissingen, de projecten die op dit moment worden gerealiseerd en de projecten die nog in de pijplijn zitten.

Nu leven er ook in Zeeland al veel verschillende ideeën. Hoe betrekt u die bij uw advies?

Zoals ik al zei, allereerst ga ik met heel veel mensen, uit alle sociaal-economische sectoren binnen Zeeland, in gesprek. Daarnaast wil ik graag in een later stadium, wanneer we een totaalbeeld aan het vormen zijn van een compensatiepakket, met de bestuurders van Zeeland in gesprek om mijn denkrichting te toetsen. Ik zal het OZO benutten als kanaal om alle overheden hierover te informeren. Ook de Economic Board betrek ik hierbij.

Krijg je niet heel veel versnippering als je allemaal losse ideeën gaat verzamelen?

Ik wil ervoor waken dat er een versnipperd pakket ontstaat, want dat sorteert geen structureel effect voor Zeeland. Daarom mijn dringende advies. Hebt u een goed idee? Prima, maar zorg alsjeblieft dat het een structureel effect en breed bestuurlijk of maatschappelijk draagvlak heeft. Mijn streven is een samenhangend pakket maatregelen te presenteren”

Nu zou die Marinierskazerne natuurlijk in Vlissingen komen, maar heel Zeeland zou daarvan profiteren. Richt uw advies zich nu op Vlissingen of op heel Zeeland?

Ik zoek naar een investeringspakket, dat leidt tot investeringen in Vlissingen en dat een structureel effect heeft voor heel Zeeland.

Kan de huidige kerncentrale deel van het pakket uitmaken? Bijvoorbeeld door overdracht van aandelen aan het Rijk?

Kijk, we moeten ervoor waken dat het compensatiepakket leidt tot cherry-picking van ‘makkelijke’ of voor het Rijk aantrekkelijke onderdelen. Het is dus de vraag of de focus op de kerncentrale moet liggen. Het valt wel op dat fonds ‘economische structuurversterking’ in Zeeland een relatief klein vermogen heeft in vergelijking met andere regionale structuurfondsen.

Wordt er alleen met de Zeeuwen gepraat, of komt Den Haag zelf ook in beweging?

Natuurlijk doen we ook een ronde langs de ministeries. Daar vraag ik natuurlijk ook specifiek naar de ontwikkelingen binnen de Rijksdiensten en welke kansen zij voor Zeeland zien. Maar het is om te beginnen veel beter als je weet wat je in de regio nodig hebt. En het maakt je positie veel sterker als je dat met één geluid weet te brengen. Mijn nadruk ligt daarom op het maken van een plan met de Zeeuwen.

Maar hoe bereiken we dat gezamenlijke geluid?
Nou, tot nu toe slagen jullie er goed in om één geluid te laten horen rond de marinierskazerne. Om dat eendrachtige gevoel te behouden moet het wat mij betreft gaan om een gemeenschappelijk Zeeuws plan met extra focus op Vlissingen dat een brede basis aan ‘aanvaardbaarheid’ heeft binnen Zeeland en in Den Haag. En dat, waar het niet naar ieders zin is, toch goed uit te leggen valt.

Daarnaast ben ik ervoor om te bewaken dat er geen versnipperd pakket ontstaat. Sterker nog, ik zal dat ook eisen omdat ik anders niet aan mijn opdracht voldoe. Hoe ik dat ga bereiken? Ik wil de Economic Board benutten als platform voor het bedrijfsleven voor zover dat mogelijk is. Daarnaast is het OZO voor mij het platform om af te stemmen met de Zeeuwse bestuurders. Mijn formele opdrachtgevers zijn Provincie, gemeente Vlissingen, Waterschap en Rijk.

Hebt u nog een oproep aan Zeeland?

Zeker. Behoud de eensgezindheid die u had. Dat is een belangrijke succesfactor. Ik hoop dat we de ideeën die er zijn ook kunnen kanaliseren, maar dat ligt ook aan de Zeeuwen zelf.  Van mijn kant doe ik m’n uiterste best om een aanvaardbaar en uitlegbaar pakket samen te stellen dat goed is voor Vlissingen én voor Zeeland als geheel.

Terug naar het overzicht