De onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben vandaag hun coalitieakkoord gepresenteerd. De Zeeuwse overheden nodigen de nieuwe bewindslieden uit om samen de opgaven aan te pakken waar Rijk en medeoverheden voor staan.

Zeeland denkt graag mee bij de nadere invulling van het regeerprogramma. Begin 2021 is er een Zeeuws aanbod gepresenteerd, met daarin de gezamenlijke Zeeuwse opgaven. De overheden blijven gezamenlijk werken aan belangrijke Zeeuwse zaken als de uitvoering van Wind in de Zeilen, het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, snellere verbindingen naar de Randstad en de verduurzaming van de industrie.

De Zeeuwse overheden verwelkomen onder andere de aandacht voor de regio door voortzetting van regiodeals en grensoverschrijdende samenwerking, de aandacht voor de aanpak voor ondermijning en de klimaattransitie, en de aandacht voor regionale cultuur. Ook staan er goede investeringen in het onderwijs en de kenniseconomie gepland, waar ook Zeeuwse kennisinstellingen en de Zeeuwse economie van kunnen profiteren. In dit persbericht laten de overheden nog verder zien waar zij vanuit het Zeeuws aanbod de aanknopingspunten zien maar ook waar nog aandachtspunten zijn.

Energietransitie
Zeeland bekijkt de klimaatplannen van het nieuwe kabinet met interesse. De Zeeuwse industrie is er klaar voor om een groot aandeel van de nationale industriële CO2-reductiedoelstellingen op zich te nemen. De industrie brengt daarvoor forse eigen investeringen in, tot wel €3,5 miljard. Om de Zeeuwse doelstellingen voor een groene industrie te realiseren, is het van groot belang dat de door het Ministerie van EZK gepresenteerde plannen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) doorgang vinden, er fors geïnvesteerd wordt in de Zeeuwse waterstofprojecten en dat de noodzakelijke maatwerkoplossingen voor de tijdelijke afvang en opslag van CO2 gerealiseerd worden. Bovendien, voor Zeeland een belangrijk punt is het voornemen om de kerncentrale in Borssele langer open te houden, met oog voor veiligheid. Ook zal Zeeland de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales met buitengewone belangstelling volgen.  ​

Mobiliteit
Snellere verbindingen in het hele land, verbetering van infrastructuur en de aanpak van achterstallig onderhoud is het voornemen van het nieuwe kabinet. De afstanden op en tussen de Zeeuwse eilanden zijn groot. Bovendien zijn de eilanden verbonden door kostbare verbindingen als tunnels, bruggen en dijken. In de komende kabinetsperiode zullen voorbereidingen worden getroffen voor het invoeren van rekening rijden en hiermee het vervangen van de bestaande toltracés zoals de Westerscheldetunnel. De Zeeuwse overheden zetten in op een tolvrije tunnel in 2023. Daarom wil Zeeland graag met het kabinet in gesprek. Zeeland legt de nadruk op slimme mobiliteit met de bijbehorende pilots, bijvoorbeeld in het kader van Wind in de Zeilen, en op betere verbindingen met Vlaanderen. De regio wil duidelijk maken dat slimme mobiliteit de manier is voor Zeeland om bereikbaarder te zijn, regionaal maatwerk is hierbij van groot belang. Hetzelfde geldt voor de woonopgave, waarbinnen in het hele land kansen en uitdagingen liggen. Zeeland kan, zowel kwalitatief als kwantitatief, helpen die problemen op te lossen, maar wel passend bij de regio.

Justitie en veiligheid
Een andere focus in het regeerakkoord is de harde aanpak van ondermijning, dit sluit aan bij onze inzet. Zeeland richt zich onder andere op de bestrijding van ondermijning in de zeehavens en dat vraagt om structureel meer geld. Dankzij het nieuwe akkoord is een goede aanpak nu dichterbij. De Zeeuwse havens vormen immers één van de internationale mainports. Dit vraagt ook om een volwaardige mainportbenadering.

Zorg en gemeenten
In Zeeland wordt er hard gewerkt aan toegankelijke zorg. Door de bijzondere demografische en fysieke kenmerken van Zeeland, zoals de eilandenstructuur en de leeftijdsopbouw van de bevolking, is het in deze regio een complex proces om voor iedereen de zorgvoorzieningen toegankelijk te houden. Het is goed dat er extra middelen komen voor de jeugdzorg. Maar gemeenten hebben ook op andere terreinen nog belangrijke financiële problemen. Hoewel de opschalingskorting nu definitief geschrapt wordt, is er nog niet voldoende zicht op een duurzame financiële positie van de Zeeuwse gemeenten. Wel is positief voor Zeeland dat de kinderopvang voor werkende ouders grotendeels wordt gesubsidieerd. Met name om afkalving van het voorzieningenniveau in Zeeuws-Vlaanderen te voorkomen.

Landbouw en visserij
Het tegengaan van verzilting, garantie van voldoende zoet water en steun voor een passende oplossing voor het stikstofdossier (landbouw en visserij) zijn voor Zeeland belangrijk. Innovatie en diversificatie en hierbij een integrale aanpak voor een toekomstbestendig platteland wordt gestimuleerd. De coalitie heeft aandacht voor water en bodem en het voornemen om ook waterschappen hierbij eerder te betrekken, goed nieuws!

Zeeland ziet al veel aanknopingspunten om de samenwerking met het nieuwe kabinet aan te gaan. Tenslotte rekenen we op de medewerking bij het oplossen van bijvoorbeeld grensproblematiek en op verbetering van de bestuurlijke samenwerking tussen de regionale partijen en het Rijk (regionalisering). Naast de aanknopingspunten moet er ook nog veel worden uitgewerkt. Zeeland gaat daarover graag met het nieuwe kabinet in gesprek.

Zeeland kijkt uit naar de formatieperiode en hoopt dat in het nieuwe kabinet ook bewindspersonen met kennis van en hart voor de regio worden benoemd.

Terug naar het overzicht