In deze extra nieuwsbrief praten we u graag bij over het samenwerkingsproces tussen de Zeeuwse overheden en het Rijk na het verschijnen van het rapport Elke regio telt! De Zeeuwse overheden zetten stevig in op de lobby om de regio een betere plaats te geven in het Rijksbeleid.

Het rapport Elke regio telt!

Op 27 maart 2023 verscheen het rapport Elke regio telt! Een rapport waaruit blijkt dat de verschillen in brede welvaart tussen de regio’s en de randstad erg groot zijn. Er volgt een duidelijke opdracht voor het Rijk om het regionaal beleid beter aan te pakken.

De Zeeuwse overheden hebben samen gereageerd op het rapport door middel een brief. Deze is overhandigd aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Hanke Bruins-Slot, tijdens de OZO-netwerkbijeenkomst op 31 mei 2023.

Na twee Rondetafelgesprekken in Den Haag, waar Commissaris van de Koning Han Polman aan tafel zat namens Zeeland, was het wachten op een reactie van het kabinet.

Kabinetsreactie

Het kabinet laat op 12 juli de Tweede Kamer weten dat ze samen werk willen gaan maken van het rapport om zo de brede welvaart te stimuleren in de regio. Dat kan de Rijksoverheid niet alleen. Daar zijn ook andere partners voor nodig, zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Het kabinet wil samen komen tot structurele oplossingen, waarbij het contact met de regio wordt versterkt door er met regelmaat te zijn en het gesprek te voeren met bestuurders maar ook met inwoners en maatschappelijke partners.

Het kabinet legt de focus op het vervolgproces in de voorbeeldregio’s. Zeeuws-Vlaanderen is  als één van de vijf onderzochte regio’s aangewezen als voorbeeldregio. In 2024 organiseert BZK verschillende bijeenkomsten welke samen met de regio worden opgezet. Het ministerie gaat daarnaast drie aanvullende onderzoeken uitvoeren:

  1. Nader onderzoek naar brede welvaart in alle regio’s;
  2. Verdiepende analyse voorzieningen;
  3. Hoe de kansenagenda eruit kan komen te zien.

Zeelandbreed

De knelpunten en uitdagingen die het rapport identificeert, beperken zich niet alleen tot Zeeuws-Vlaanderen. Ook in andere delen van Zeeland worden de nadelige gevolgen van deze beleids- en investeringskaders van het Rijk gevoeld. Het rapport is daarom vanaf het begin op de agenda van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) gezet en afgesproken is om gezamenlijk op te trekken richting het rijk.

Zeeuwse acties

Zeeland heeft dus niet stilgezeten na het verschijnen van het rapport. Kennis en informatie uitwisselen gebeurde tijdens bijeenkomsten met onder andere de P10, M50 en het landelijk strategenoverleg. Maar bijvoorbeeld ook via de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en de gemeente Terneuzen, zij hebben gesprekken gevoerd met verschillende Kamerleden over het thema Elke regio telt! Zeeland zal acties voortzetten en inbreng blijven leveren bij elk debat.

Belangrijke data voor het vervolg:

25 oktober 2023:
Commissiedebat in de Tweede Kamer over Elke regio telt!

22 november 2023:
Tweede Kamerverkiezingen

6 december 2023:
Installeren nieuwe Tweede Kamerleden
Zeeland stuurt felicitatie

25 januari 2024:
Zeeuwse Dag in Den Haag

Januari / februari 2024:
Bijeenkomsten in de regio organiseren met Ministerie van BZK

Vragen?
Stel uw vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen via de mail: info@regiobureauzld.nl 

Terug naar het overzicht