Wientjes stoomt door

Op 20 maart jl. kon u in onze nieuwsbrief het interview lezen met Bernard Wientjes. Sindsdien heeft hij niet stilgezeten! Hij voerde (via de digitale weg) veel gesprekken met diverse partijen binnen Zeeland en met leden van het kabinet. Op 7 april jl. kon hij de primair betrokken partijen (gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen) al over zijn eerste bevindingen informeren.

Bevindingen besproken met Zeeuwse overheden

Op 24 april sprak hij met vertegenwoordigers van de Zeeuwse overheden om zijn bevindingen te delen en reacties daarop te verzamelen.  Elk van de 15 overheden was digitaal vertegenwoordigd en maakte gebruik van de geboden mogelijkheid om te reflecteren op de ideeën en vanuit de eigen context zaken mee te geven.  Constructieve bijdragen, die in dit stadium nog goed kunnen worden gewogen en in veel gevallen ook goed aansluiten bij de voorlopige denklijnen die tot nu toe zijn ontwikkeld!

Wat werd er besproken?

Spoor 1

Zoals bekend gaat een deel van de opdracht van Wientjes over compensatie van de schade en gederfde inkomsten door Provincie, Waterschap en gemeente Vlissingen. Die claims worden op dit moment door een onafhankelijk accountantskantoor onderzocht.

Spoor 2

Tijdens het overleg met de overheden stond vooral het compensatiespoor voor een structureel versterkend effect voor heel Zeeland centraal. Hoe kun je voor Zeeland een vergelijkbaar effect bereiken als met de eerder toegezegde marinierskazerne? Daarbij speelt voor Wientjes ook de aantoonbaarheid van deze effecten een belangrijke rol.
De vraag of daarbij ook een rijksdienst naar Vlissingen in het te adviseren compensatiepakket komt, is nog ongewis. Er lopen diverse gesprekken, maar zekerheden hierover konden niet gegeven worden.  Wel kunnen we een paar andere elementen noemen die in het overleg naar voren kwamen.

In het te ontwikkelen advies van Wientjes gaat hij uit van de drie hoofdthema’s: bereikbaarheid, kennis/onderwijs en industrie/klimaat.  De vertegenwoordigers van de overheden herkenden zich goed in die hoofdthema’s.

Rond het thema bereikbaarheid is een snelle verbinding met Oost, Zuid en Randstad essentieel voor de ontwikkeling van Zeeland. Daarvoor zijn verschillende opties in beeld, zowel voor de korte als de langere termijn. Maar ook het vervoer binnen Zeeland verdient verbetering, bijvoorbeeld door pilots met smart mobility.

Verschillende betrokken gemeenten vroegen vooral aandacht voor een goede noord-zuidverbinding, zowel voor personen als voor goederen, maar ook voor een knelpunt als Markiezaat. Vanuit enkele Bevelandse gemeenten werd bepleit om de bestaande bediening van de kleinere NS-stations als basisniveau te handhaven. En er werd benadrukt dat de bereikbaarheid van de kleine kernen binnen Zeeland verbetering behoeft. Dat kan wellicht met smart mobility, maar soms zijn ook andere  (bijv. infrastructuele)maatregelen nodig.
De havens vormden eveneens een punt van aandacht in de gedachtewisseling met de overheden. Enerzijds moeten de havens toekomstgericht meer kunnen investeren, anderzijds is de veiligheid daar een belangrijk aandachtspunt. Het zou niet verbazen als Wientjes ook daarover komt met aanbevelingen.
Tenslotte werd aandacht gevraagd voor de digitale bereikbaarheid van Zeeland.

Voor wat betreft het tweede thema (kennis en onderwijs) gaf Wientjes aan dat het huidig kennispakket in Zeeland niet compleet is. Daarop is echt aanvulling nodig. Hij heeft hierover overleg met Scalda, HZ en UCR en met verschillende universiteiten. De huidige problematiek rond energie, verzilting en verdroging, landbouw, zee zou in zo’n kenniscluster een plaats moeten krijgen. De vertegenwoordigers van de overheden reageerden met veel herkenning op dit thema, en daarbij met name  het thema verzilting en zoetwatervoorziening. Daar heeft Zeeland echt een probleem. Binnen het thema industrie en klimaat speelt allereerst de noodzaak om Zeeuws Vlaanderen te voorzien van een 380 kV leiding. Die is essentieel voor behoud en versterking van de industrie. Verder wordt ook gedacht over opties om de CO2, die vrijkomt bij de productie van ‘blauwe’ waterstof af te voeren. Ook op dit punt gaven de overheden veel blijk van herkenning. Er werd een aanvullende suggestie naar voren gebracht rond de maintenance campus, die kan bijdragen aan het beperken van het banentekort.

Naast deze grote thema’s passeerde ook nog een aantal andere onderwerpen de revue die voor Zeeland belangrijk zijn.  Er is in het advies van Wientjes zeker ook ruimte om aandacht te geven aan andere aspecten zoals de cultuursector, de zorgsector of en zandsuppletie langs de kust, het nucleaire cluster en de rol van de  regionale Investeringsmaatschappij. Uiteraard wordt ook hierbij met name gekeken in hoeverre ze aantoonbaar bijdragen aan het gewenste effect voor Zeeland.

In hoeverre de tunnel terugkomt in het advies is op dit moment niet duidelijk. Daar wordt wel naar gekeken, maar van andere initiatieven lijken meer structurele economische en sociale effecten te verwachten.

Zo werd in een relatief beperkte tijd intensief van gedachten gewisseld over het pakket dat voor Zeeland in de maak is en naar verwachting eind mei door Wientjes zal worden gepresenteerd.

Draagvlak is en blijft belangrijk

Vanuit de gemeente Vlissingen, het waterschap en de Provincie werd positief gereageerd op alle ingebrachte reacties en preciseringen vanuit de mede-overheden. Er werd nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om een breed Zeeuws draagvlak onder het te ontwikkelen pakket te hebben. De brede herkenning van de thema’s en de constructieve sfeer geven wat dat betreft alle reden voor optimisme!

Terug naar het overzicht