Inventarisatie voor de vijfdaagse training Adviseur energietransitie

De energietransitie daagt gemeenten uit om op een andere manier te werken dan zij gewend zijn. Zij kunnen niet langer leidend zijn, maar moeten wel regie blijven uitoefenen op het faciliteren van deze transitieinitiatieven. Dit vereist andere werkwijzen en competenties van alle betrokkenen.

Interesse?

Heb je interesse in deze vijfdaagse training 'Adviseur energietransitie', meldt je dan aan via deze site. Wanneer er voldoende belangstelleden zijn (minimaal 10), dan organiseren wij graag deze training voor u. Voor meer info over de kosten of andere vragen, stuur een mail aan : ZA@zeeuwsegemeenten.nl

Na deze opleiding:

1. Heb je geleerd om regie en grip op energietransitie toe te passen, door:

- de belangrijkste spelers in jullie lokale warmtetransitie te identificeren en te verbinden.

- passende communicatiestijlen toe te passen.

- te weten wat een participatieve aanpak van teamleden vraagt.

- technische en financiële mogelijkheden in te passen in het project.

- de voortgang te realiseren.

2. Kun je een participatief project ondersteunen en organiseren.

3. Kun je effectief bijdragen aan de versnelling van de warmtetransitie.

 

Bottom-up warmtetransitie

Gemeenten spelen een cruciale rol in het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de overheid. Maar in de praktijk lopen zij tegen tal van uitdagingen aan, zoals beperkte capaciteit en weerstand tegen de traditionele aanpak. Dat moet anders. En het goede nieuws is: het kan ook anders.

Er is een nieuwe aanpak nodig om de energietransitie in een stroomversnelling te brengen, met een belangrijke inbreng voor bewonersinitiatieven en een andere invulling vanuit de lokale overheid.

“Een gemeente moet durven loslaten, ontzorgen en faciliteren.”

Aanbod geïntegreerd opleidings- en coachtraject

De energietransitie daagt gemeenten uit om op een andere manier te werken dan zij gewend zijn. Zij kunnen niet langer leidend zijn, maar moeten wel regie blijven uitoefenen op het faciliteren van deze transitieinitiatieven. Dit vereist andere werkwijzen en competenties van alle betrokkenen.

Het programma bestaat uit vijf inspirerende opleidingsdagen, toegang tot een online kennisplein en persoonlijke coaching. Wij combineren moderne bedrijfs- en bestuurskunde met praktische toepassingen van bottom-up begeleidingen en uitgebreide praktijkervaring met energiecoöperaties.

“Wordt de expert die jouw gemeente nodig heeft en schrijf je nu in voor deze unieke opleiding!” 

Inhoud van de opleiding

Eerste dag: bewonersinitiatieven in de warmtetransitie

Gemeenten zijn gewend om zelf het voortouw te nemen in de warmtetransitie. Uiteraard wordt het belang van de betrokkenheid van bewoners onderkend en worden ze betrokken in het proces. Maar wat nu als de bewoners zelf het initiatief nemen? Dit is steeds meer de realiteit. Er zijn meer dan 700 energiecoöperaties in Nederland en in 86% van de gemeenten is minstens één coöperatie gevestigd, dus de kans is groot dat er ook een coöperatie in jouw gemeente is.

Hoe reageer je op bewonersinitiatieven? Hoe help je hen zichzelf te organiseren tot een volwaardige partner in de warmtetransitie? Hoe voorkom je de interne weerstand op dergelijke participatieve initiatieven? Hoe behoud je als gemeente de regie, en verrijk je hun voorstellen, zonder het eigenaarschap van bewoners te ontnemen? Hoe sluit je de andere stakeholders aan?

Tweede dag: ontwikkelen van een regieteam

De warmtetransitie is een complexe opgave die wijk voor wijk moet worden uitgevoerd, waarbij elke wijk uniek is en zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. Hiervoor is een bottom-up aanpak nodig en een samenwerkingsverband dat de regie voert over het warmtetransitietraject. Hoe doe je dat? Tijdens deze dag leren deelnemers hoe ze een dergelijk regieteam kunnen opzetten, faciliteren en kunnen afstemmen op de ambtelijke organisatie om - gezamenlijk - zo effectief mogelijk te kunnen werken aan de energietransitie. Welke voorbereidingen tref je bij eventuele escalaties in het proces?

Derde dag: effectief communiceren en samenwerken in warmtetransities

Het succes van participatieve warmtetransitie projecten valt of staat met een goede communicatie en samenwerking tussen de betrokken partijen. Effectieve communicatie begint met het begrijpen van de doelgroep en het spreken van hun taal. Tijdens de opleiding worden de waardenprofielen van de deelnemers gemeten. Dit is een krachtig instrument om effectieve communicatie te realiseren en elkaar beter te begrijpen. Daarnaast is het ook belangrijk om een veilige en constructieve setting voor de dialoog te organiseren. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de dialoog, het opzetten van de juiste setting, het faciliteren van de dialoog zelf, het borgen van de vooruitgang en de rapportage en opvolging van de uitkomsten.

Vierde dag: ontwikkelen van het transitieproces

In de co-creatie van het gemeenschappelijk procesontwerp van de warmtetransitie ontstaan knelpunten op het organisatorische, technologische, juridische en financiële vlak. Om deze consequenties in goede banen te leiden, zal expertise moeten worden toegevoegd en zullen verschillende afdelingen van de gemeente effectief moeten samenwerken. De rol van de gemeenteraad, horizontale afstemming en een passende juridische vorm van het warmtenet komen hierbij aan de orde. Vaart maken in een multi-stakeholderproces is uitdagend. Randvoorwaarden hiervoor zijn dat het eigenaarschap bij het collectief blijft en tegelijkertijd de samenwerking met de initiatiefnemers wordt versterkt. Voor deze opgaven biedt de opleiding praktische inzichten.

Vijfde dag: uitbouwen en opschalen

Het succesvol opstarten en uitvoeren van een warmtetransitie project biedt een uitstekende basis voor verdere ontwikkeling en implementatie op grotere schaal in de gemeente (uitbouwen). Daarnaast biedt deze ervaring mogelijkheden om toegepast te worden op andere beleidsterreinen (opschalen). Belangrijk is om te onderkennen dat steeds maatwerk nodig is. De kern is dat gemeenten effectiever leren omgaan met participatieve projecten waarin co-creatie met diverse stakeholders plaatsvindt. Deze opleiding biedt een helder dialogisch proces én een draaiboek voor dergelijke participatieve initiatieven.

 

Trainingsdagen

Tijdens de trainingsdagen is veel nadruk op interactie en dialoog tussen deelnemers om ervaringen en inzichten te delen. Rondom een projectoriëntatie van initiatief tot oplevering bieden we een stevige basis voor een beter begrip van de participatieve aanpak en de mogelijke consequenties hiervan.

Online Kennisplein

Het Online Kennisplein biedt een waardevolle aanvulling op de vijf trainingsdagen. Hier vind je niet alleen achtergrondinformatie over de energietransitie, maar juist ook over organisatievraagstukken die een succesvolle uitvoering ondersteunen.

Effectieve tools

Onderdeel van de opleiding zijn een persoonlijk waarden assessment dat je bewust maakt van je eigen perspectief en dat van anderen, een projectcontext scan die richtlijnen aanreikt voor het effectief organiseren van een (participatief) project en het boek Bottom-Up - Systeemtransformatie voor doorzetters.

Coaching (of studiebegeleiding)

Deelnemers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van online coaching op de inhoudelijke thema's of studiebegeleiding voor officiële European Credits. Onze docenten en experts uit het SDO netwerk staan voor je klaar om je te helpen en samen met jou te werken aan het behalen van je doelen. Maak gerust afspraken met hen om het maximale uit je opleiding te halen.

Professioneel netwerk

Maak kennis met andere deelnemers die net zo gepassioneerd zijn over de energietransitie en bereid zijn om zich te verdiepen in een participatieve aanpak. Dit biedt de kans om een waardevol sociaal netwerk op te bouwen, van elkaar te leren, elkaars praktijksituaties te begrijpen en in contact te blijven, ook na afloop van de opleiding.

Certificaat van deelname

Na afloop van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van deelname als bewijs van hun voltooiing van het programma. Het certificaat kan een waardevolle toevoeging zijn aan het professionele portfolio van deelnemers en kan hen helpen bij het aantonen van hun kennis en vaardigheden op het gebied van participatieve aanpak in de energietransitie.

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht