Programma

De nieuwe Omgevingswet heeft ook consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. En belangrijker: de rol van de handhaver en toezichthouder verandert. Hoe gaat u dat op een nieuwe manier invullen?

Wat zijn die wijzigingen? Uitgangspunt in de Omgevingswet is een terugtredende overheid, minder vergunningen en meer doelvoorschriften en zorgplicht. Deze geldt voor degene die een activiteit uitoefent. Dat betekent dat bij diegene de verantwoordelijkheid berust om bij milieubelastende handelingen ervoor te zorgen dat het milieu niet wordt verontreinigd, ook al zijn daar geen regels voor gesteld. Dat gaat dus verder dan alleen zich te houden aan de regels die sowieso in acht moeten worden genomen.

Daarnaast wordt er zoveel mogelijk overgeschakeld op doelvoorschriften: de initiatiefnemer heeft de keuze welke middelen hij wil inzetten, als het (milieu)doel maar wordt gehaald. Voor de handhaving betekent dit dat er een brede kennis moet zijn aan Best Beschikbare Technieken die verplicht zijn voorgeschreven en gelijkwaardige alternatieven, die op hun werking moeten kunnen worden beoordeeld.

Ook ligt er een relatie tussen zorgplicht en maatwerkvoorschrift: wanneer kan worden gehandhaafd op grond van zorgplicht en wanneer moet worden voorzien in het opleggen van een maatwerkvoorschrift?

En bij de activiteit bouwen passeert de rol en positie van de kwaliteitsborger in relatie tot de handhavingsplicht van de gemeente.

Op welke wijze krijgt u met het omgevingsplan en de verordening fysieke leefomgeving te maken? Dat wordt het nieuwe toetsingskader voor u waarin heel wat nieuwe regels staan in vergelijking met de huidige bestemmingsplannen en -verordeningen. Hoe moet u dat lezen en wat voor regels staan hierin? En welke invloed heeft u bij het opstellen van de nieuwe set toepasbare regels, al dan niet gebaseerd op de veelbesproken Bruidsschat?

En last but not least: wie handhaaft er wat? De Omgevingsdienst of de gemeente? Werkt u straks op basis van risico-analyses of is er een andere prioritering? Wat doet u met de landelijke handhavingsstrategie?

Inhoud en resultaat Deze cursus is gericht op de wijzigingen voor de handhaving en de procedures. Wat zijn de wijzigingen in de omgevingsvergunning? Wat zijn de specifieke wijzigingen voor handhaving? Dan gaat het van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, de relatie met de zorgplicht, maar ook over de nieuwe rol voor toezichthouders. En wat staat er in de Awb en wat in de Omgevingswet? Daarnaast is er ook ruime aandacht voor het omgevingsplan, het nieuwe toetsingskader.

Doelgroep Deze cursus is bestemd voor toezichthouders en handhavers. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdienst, provincie en waterschap.

Kosten

De kosten bedragen 425,- per persoon bij deelname van minimaal 10 personen, exclusief btw, reiskosten en lunch. 

 

Aanmelden

Terug naar het overzicht